PROCESS ALUMİNYUM PLASTİK SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla PROCESS ALUMİNYUM PLASTİK SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. (“PROCESS ALUMİNYUM PLASTİK” veya “Şirket”) işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERPROCESS ALUMİNYUM PLASTİK ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir; Kişisel Veriler:
 • Kimlik Bilgileriniz: Adı soyadı, anne-baba adı, nüfus cüzdanı bilgileri, TCKN, doğum tarihi/ yeri, Nüfusa kayıtlı olduğu yer, Fotoğraf, İmza,
 • İletişim Bilgileriniz: Ev adresi, e-posta, cep telefonu, adres,
2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACIPROCESS ALUMİNYUM PLASTİK ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir;
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Ürün/ hizmet satışı ve satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • Organizasyon ve etkinlik Yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Ödemelerin takibi faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi süreci,
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Yönetim ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi
3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMIKişisel verileriniz; KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla ve Kanun’un 5. Maddesinde yer alan sebeplerin varlığı nedeniyle, yurt içindeki; yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, iş ortaklarımıza (iştirakler ve bağlı ortaklıklar, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkililerine, bankalara) aktarılabilmektedir4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİKişisel verileriniz, Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5., 8. ve 9. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 • Açık rızanızın bulunması,
 • Vergi Usul Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
5. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
6. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZİlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile “BÜYÜK KAYACIK MAH 3.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 18.SK NO:9/1 SELÇUKLU / KONYA” adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] adresine iletebilirsiniz.

Process Genel Ürün Kataloğu

Katlanır Sistem, Sürme Sistem ve Giyotin Sistem Cam Balkon Sistemlerine ait Profil ve Aksesuarların yer aldığı genel ürün kataloğumuzu incelebilirsiniz.İNCELE İNDİR

Process Alüminyum Profil Kataloğu

Üretimini yaptığımız Alüminyum Profillerimize ait teknik çizim ve gramajların yer aldığı profil kataloğumuzu inceleyebilirsiniz.İNCELE İNDİR

Markalarımız

Process Alüminyum ve PVC Sistemleri